Relacje inwestorskie

Raporty

Raport IVQ 2023r

Raport IIIQ 2023r

Raport IIQ 2023r

Raport IQ 2023r

Raport roczny 2022r

Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu Milisystem S.A. z działalności w 2022 r.

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 4 lipca 2024 r.

Kalendarium raportów

15/05/2024

Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku

31/05/2024

Publikacja raportu za 2023 rok

14/08/2024

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku

14/11/2024

Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku

Władze

Jan Kempara

Prezes Zarządu, od 20.01.2023 – pięcioletnia kadencja

Generał Dywizji w st. spocz.

Studia:
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych (WSOWZmech) ·im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 • Akademia Wojskowa, Brno (Republika Czeska)
 • Podyplomowe Studia Dowódczo – Sztabowe na uczelni wojskowej Stanów Zjednoczonych (U.S. Army Command & General Staff College), Fort Leavenvorth, Kansas, USA
 • Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne, Akademia Obrony Narodowej
Kursy doskonalące:
 • Kurs Instruktorów Spadochronowych, WSOWZmech, Wrocław
 • Kurs dowódców batalionu, Centrum Doskonalenia Oficerów, Rembertów
 • Międzynarodowy kurs dla wyższych oficerów w Zarządzaniu Zasobami Obronnymi w Defense Resources Management Institute (Senior International Defense Resources Management Course), Monterey, Kalifornia, USA
Przebieg służby wojskowej w kraju:
 • 1 Batalion Szturmowym, Dziwnów: dowódca grupy, plutonu i kompanii specjalnej
 • Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego: st. oficer ds. Działań Specjalnych
 • Zarząd Wojskowych Spraw Zagranicznych: Zastępcą Szefa Oddziału Koordynacji, Nadzoru i Logistyki
 • Sztab Generalny WP: st. oficer Zarządu Rozpoznania
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa: Szef Sztabu Brygady
 • 25 Dywizja / Brygada Kawalerii Powietrznej: Zastępca Dowódcy i Dowódca Dywizji, po przeformowaniu Dowódca Brygady Kawalerii Powietrznej.
 • Sztab Generalny WP: Asystent Szefa Sztabu ds. Działań Specjalnych, następnie Szef Szefostwa Działań Specjalnych.
Służba w strukturach NATO:
 • Połączone Regionalne Dowództwo „Północny Wschód” (JHQ NORTEAST), Karup (Dania): Asystent Szefa Sztabu ds. Operacyjno – Szkoleniowych.
 • Międzynarodowy Korpus NATO, Saloniki, (Grecja): Zastępca Dowódcy Korpusu
Udział w misjach:
 • UNEF, Ismaila (Półwysep Synaj, Egipt): oficer łącznikowy z batalionem kanadyjskim
 • UNTAG, Grootfontain (Namibia): Szef Sztabu Batalionu Logistycznego
 • UNPROFOR, Slunj (Chorwacja): Dowódca Batalionu Operacyjnego
 • UNDOF, Camp Faour (Wzgórza Golan, Syria / Izrael): Szef Sztabu UNDOF
 • UNTAC, Camp Panmunjon (Korea Płd.): Szef Polskiej Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych.

Wyróżniony wpisem do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej”

Za misję w UNPROFOR otrzymał „Buzdygan – 96” za „skuteczność dowodzenia w warunkach zagrożenia wojennego oraz kształtowanie wizerunku oficera WP za granicą”

Instruktor spadochronowy II klasy.

Adam Łanoszka

Członek Rady Nadzorczej będący akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Jakub Błaszczykowski

Członek Rady Nadzorczej będący akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Karina Catewicz

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Jakub Warmuz

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dariusz Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Najwięksi akcjonariusze

Ragnar Trade Sp. z o.o.
30.87%

Liczba akcji: 3 395 954

PC Guard SA
27.27%

Liczba akcji: 3 000 000

Centurion Finance ASI SA
15.02%

Liczba akcji: 1 653 023

Łanoszka Adam
5%

Liczba akcji: 550 000

Błaszczykowski Jakub
5%

Liczba akcji: 550 000

Informacje dodatkowe

Spółka posiada spółki zależne:

Milisystem sp. z o.o. – Producenta trenażerów strzeleckich

GGO Defence sp. z o.o. – Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
• obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.1 – 1.6 wg klasyfikacji ADR, określonymi w pkt 1 – 4 Części II Rodzaje materiałów wybuchowych – MW Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagane jest uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888) – bez prawa magazynowania,
• obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 – 30 Części III – Rodzaje broni i amunicji – BA w/w Załącznika – bez prawa magazynowania,
• obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w poz. WT II – WT XIV Części IV Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT w/w Załącznika – bez prawa magazynowania.
oraz
• w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego

Historyczne nazwy: Intelligent Gaming Solutions S.A.

                   2Intellect.com S.A.

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą Newconnect: 13 marca 2014 r.

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

Dokument Informacyjny